Dr. Sassan Sanai

?, #352
Dr. Sassan Sanai witnessed the death of William Frederick Ferraro.