Frederick John Thompson
Prospect Cemetery
Toronto, Ontario